Uživatel: Nepřihlášený

info@musicforanytime.com

tel.: +420 606 348 782


Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.musicforanytime.com (dále jen „webové rozhraní") provozovaném podnikatelkou

Adélou Škopkovou

se sídlem Alešova 799, 272 01, Kladno - Kročehlavy

IČ: 76611141

(není plátcem DPH)

Adresa pro doručování: Alešova 799, 272 01, Kladno - Kročehlavy

Telefonní číslo: +420 606 348 782

Kontaktní e-mail: info@musicforanytime.com

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že při registraci na webovém rozhraní nebo při jeho používání je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

 

I.     Funkce webového rozhraní

Webové rozhraní slouží především jako prostor pro zprostředkování kontaktů mezi hudebníky a zájemci o jejich služby. Prostřednictvím webového rozhraní nelze uzavírat smlouvy s jednotlivými hudebníky.

Dále je na webovém rozhraní prostor pro inzerci, aukce hudebních nástrojů a dalších předmětů a další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí.

Plné funkce webového rozhraní jsou dostupné pouze pro registrované uživatele a hudebníky.

Na smlouvy uzavřené přímo prostřednictvím webového rozhraní s provozovatelem se vztahují příslušné obchodní podmínky.

 

II.    Inzerce

Inzerce je služba, pomocí které můžete nabízet svoje služby či zboží, hledat jiné hudebníky apod. Inzerci mohou vkládat a prohlížet pouze registrovaní uživatelé. Není-li uvedeno jinak, je inzerce bezplatná.

1.     Vkládání inzerce

Inzeráty můžete zadávat po přihlášení do svého uživatelského účtu. Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti inzerátu, můžeme vás kontaktovat za účelem ověření. Dále jsme oprávněni smazat inzeráty, jejichž prostřednictvím bude docházet k porušování dobrých mravů nebo právních předpisů České republiky.

Za obsah vložený prostřednictvím inzerce na webové rozhraní odpovídá výlučně vkladatel. V této souvislosti tak zejména vkladatel odpovídá za to, že je oprávněn zboží či služby dle inzerátu nabízet, a dále že je autorem či držitelem potřebných licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah inzerátu.

Dále prosím vezměte na vědomí, že nejsme odpovědni za případnou škodu či újmu, která Vám vznikne v důsledku nepravdivých informací uvedených v inzerci nebo v důsledku jednání třetích osob.

2.     Zobrazování inzerce

Vezměte na vědomí, že inzeráty jsou vkládány jednotlivými inzerenty, a provozovatel webového rozhraní neodpovídá za jejich správnost, úplnost či aktuálnost. Konkrétní podmínky prodeje Vám budou upřesněny přímo inzerentem.

Vezměte též na vědomí, že pokud využijete nabídku některého z inzerentů, vzniká smluvní vztah výlučně mezi Vámi a daným inzerentem, nikoliv též mezi Vámi a provozovatelem tohoto webového rozhraní.

 

III.   Ochrana osobních údajů

Při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ"), ve znění pozdějších předpisů.

1.     Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, jsou údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jako je IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní provádíte objednávku služeb či zboží nebo ne.

2.     Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní.

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení služeb a zboží, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

3.     Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ vedeným v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem _________.

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4.     Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují případní externí dopravci. Těm jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

5.     Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

- požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;

- požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

My i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

 

IV.    Google Analytics a soubory cookie

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

1.     Co je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

2.     Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

 

V.     Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu nás či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

1.     Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 

VI.    Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 3.11.2015

 

Přihlásit se

Hudebníci měsíce

Žánrové obrázky / Hudebnici Mesice 01

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace